1. Stanowisko Związku dot. druku sejmowego 1712, poselskiego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Kierując się różnymi względami, a w szczególności zapewnieniem trwałych ram rozwoju przedsiębiorstw budowlanych oraz infrastruktury drogowej w Polsce – uważamy za racjonalne i zasadne wprowadzenie wpływów z opłaty drogowej w wymiarze proponowanym w poselskim projekcie proponowanych zmian w prawie. Więcej…

2. Stanowisko Związku dot. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk senacki nr 442, druki sejmowe nr 1185, 1339 i 1339-A) 

Opinia PZPB dot. nowej regulacji odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy (generalnego wykonawcy) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Jest to regulacja o bardzo istotnym znaczeniu dla funkcjonowania rynku budowlanego w Polsce. Więcej…

3. Stanowisko Związku dot. mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT w budownictwie

Mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT usług budowlanych rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, których nawet przy dochowaniu najwyższej staranności nie sposób rozstrzygnąć jednoznacznie w oparciu o przepisy podatkowe. Zasady rządzące klasyfikacjami statystycznymi oderwane są z kolei od pryncypiów systemu VAT i nie podejmują np. próby rozstrzygania zagadnień opartych o świadczenia mające charakter kompleksowy. Więcej…

4. Stanowisko Związku dot. warunków zamówienia  Nr 2017/S 045-081959 z dnia 03.03.2017 r. “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718”

PZPB zwraca uwagę na kwestie związane z zastrzeżeniem przez Zamawiającego wysokości kar umownych, które zostały sformułowane w sposób powodujący powstanie po stronie wykonawcy ryzyka, które w ocenie naszego Związku może powodować zagrożenie dla działalności gospodarczej podmiotu realizującego to zadanie, a także doprowadzić do nieosiągnięcia zamierzonych celów zamówienia publicznego w zakresie czasu i kosztu realizacji. Więcej…

5. Stanowisko Związku dot. warunków zamówienia  Nr 2017/S 055-100903 z dnia 18.03.2017 r. “Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z podziałem na Zadania 1 i 2”

PZPB zwraca uwagę na kwestie związane z zastrzeżeniem przez Zamawiającego wysokości kar umownych, które zostały sformułowane w sposób powodujący powstanie po stronie wykonawcy ryzyka, które w ocenie naszego Związku może powodować zagrożenie dla działalności gospodarczej podmiotu realizującego to zadanie, a także doprowadzić do nieosiągnięcia zamierzonych celów zamówienia publicznego w zakresie czasu i kosztu realizacji. Więcej…

6. Organizacje pozarządowe postulują zmianę przepisów dotyczących współczynnika tarcia

Od wielu lat branża drogowa zgłasza wątpliwości dotyczące metodyki badań i wymagań dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych. Organizacje zwracają uwagę na fakt, że z technicznego punktu widzenia współczynnik tarcia nawierzchni zmienia się w czasie jej użytkowania. Nieuzasadnione są zatem oczekiwania spełnienia niemożliwych do osiągnięcia parametrów nawierzchni. Więcej…

7. Komentarz dot. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk senacki nr 442, druki sejmowe nr 1185, 1339 i 1339-A)

W ocenie PZPB, zasadniczym mankamentem projektowanej nowelizacji jest pominięcie w nowej regulacji art. 647słusznych i zasługujących na ochronę interesów wykonawców (generalnych wykonawców). Chodzi tu zarówno o przedsiębiorców z sektora MŚP, realizujących projekty na mniejszą skalę, często lokalnych, jak również o duże spółki giełdowe, realizujące inwestycje infrastrukturalne wielkich rozmiarów i o kluczowym znaczeniu w skali kraju. Więcej…

8. Stanowisko dot. projektu ustawy z dnia 15.03.2017 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa, realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki (UD79)

Przepis art.9 ust. 1 projektu Ustawy, poprzez wskazanie na “przedsiębiorcę o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym” odnosi jego zdolności przemysłowego potencjału obronnego w zakresie produkcji, dostaw oraz świadczenia usług remontowych – do pojęcia “wyrobów“, które w projekcie Ustawy nie zostało jednak zdefiniowane. Więcej…

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl