Projekt „Nasz Uczeń. Nasz Pracownik – opracowanie modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla branży budowlanej”  realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.15.00-00-1011/18-00 z dnia 14 sierpnia 2018 r., zawartej pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa.

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. przez Partnerstwo:
– Polski Związek Pracodawców Budownictwa – lider
– Erbud S.A. – partner
– Warbud S.A. – partner

Źródło finansowania:  środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ‘Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji’  i działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki” oraz środki budżetu państwa.
Kwota dofinansowania: 1.411.647,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1.189.736,09 PLN

___________________________

Celem projektu “Nasz Uczeń Nasz Pracownik” jest modernizacja kształcenia zawodowego wynikającego z rozwoju nowoczesnych technologii oraz dostosowania systemu kształcenia do oczekiwań i potrzeb pracodawców. Wraz z naszymi partnerami – firmami Erbud SA i Warbud SA, będziemy zastanawiać się nad kierunkami rozwoju branży budowlanej, danego zawodu oraz zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców. Wśród kluczowych zadań do opracowania znalazły się zagadnienia, w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, jak najlepiej weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów

Elementem modelowego programu praktycznej nauki zawodu (MPPNZ) będą zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawcy (ZZJKP) wraz z narzędziem ich weryfikacji, umożliwiającym  monitorowanie jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie zaangażowane strony. MPPNZ będzie opracowany we współpracy ze szkołami (S), centrami kształcenia praktycznego (CKP)/centrami kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) oraz pracodawcami (PRACD), co zapewni włączenie wszystkich stron zaangażowanych w kształcenie zawodowe w BB.

Program opracowany będzie dla 16 zawodów:

 1. betoniarz-zbrojarz
 2. blacharz izolacji przemysłowych
 3. cieśla
 4. dekarz
 5. kamieniarz
 6. kominiarz
 7. monter izolacji budowlanych
 8. monter izolacji przemysłowych
 9. monter konstrukcji budowlanych
 10. monter zabudowy i robót wykończeniowych
 11. murarz-tynkarz
 12. technik budownictwa
 13. technik renowacji elementów infrastruktury
 14. technik robót wykończeniowych
 15. zdun
 16. monter stolarki budowlanej: