Projekt „Nasz Uczeń. Nasz Pracownik – opracowanie modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla branży budowlanej”  realizowany był na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.15.00-00-1011/18-00 z dnia 14 sierpnia 2018 r., zawartej pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa.

Projekt był realizowany od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. przez Partnerstwo:
– Polski Związek Pracodawców Budownictwa – lider
– Erbud S.A. – partner
– Warbud S.A. – partner

Źródło finansowania:  środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ‘Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji’  i działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki” oraz środki budżetu państwa.
Kwota dofinansowania: 1.411.647,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1.189.736,09 PLN

___________________________

Celem projektu “Nasz Uczeń Nasz Pracownik” była modernizacja kształcenia zawodowego wynikającego z rozwoju nowoczesnych technologii oraz dostosowania systemu kształcenia do oczekiwań i potrzeb pracodawców. Wraz z naszymi partnerami – firmami Erbud SA i Warbud SA, zastanawialiśmy się nad kierunkami rozwoju branży budowlanej, danego zawodu oraz zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planował wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców. Wśród kluczowych zadań do opracowania znalazły się zagadnienia, w jakich branżach i zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, jak najlepiej weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów

Elementem modelowego programu praktycznej nauki zawodu (MPPNZ) były zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawcy (ZZJKP) wraz z narzędziem ich weryfikacji, umożliwiającym  monitorowanie jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie zaangażowane strony. MPPNZ był opracowywany we współpracy ze szkołami (S), centrami kształcenia praktycznego (CKP)/centrami kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) oraz pracodawcami (PRACD), co zapewniło włączenie wszystkich stron zaangażowanych w kształcenie zawodowe w BB.

Program opracowany był dla 18 zawodów:

 1. betoniarz-zbrojarz
 2. cieśla
 3. dekarz
 4. kamieniarz
 5. kominiarz
 6. monter izolacji budowlanych
 7. monter izolacji przemysłowych
 8. monter konstrukcji budowlanych
 9. monter stolarki budowlanej
 10. monter zabudowy i robót wykończeniowych
 11. murarz-tynkarz
 12. operator maszyn drogowych
 13. technik budowy dróg
 14. technik budownictwa
 15. technik geodeta
 16. technik renowacji elem.  architektury
 17. technik robót wykończeniowych w budownictwie
 18. zdun