O Związku

Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie generują ponad 50 mld zł wartości produkcji budowlano-montażowej w Polsce i zatrudniają ponad 50 tys. pracowników. Wśród firm członkowskich PZPB znajduje się 13 z 15 największych przedsiębiorstw zajmujących się kompleksową realizacją inwestycji, firmy deweloperskie, specjalistyczne firmy projektowe, firmy produkujące wyroby budowlane, maszyny, dostarczające technologie i inne związane z branżą infrastruktury i budownictwa.

Jako największa organizacja zrzeszająca pracodawców sektora budownictwa, PZPB aktywnie uczestniczy w  konsultacjach aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą w obszarach infrastruktury i budownictwa, w imieniu członków wnosi postulaty i podejmuje interwencje w organach państwa i urzędach administracji.

PZPB jest członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich, Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Rady Rynku Pracy. Jego przedstawiciele działają w ramach Rady Dialogu Społecznego oraz Rady Rynku Pracy.

Prezes PZPB uczestniczy w pracach Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, Rady Ekspertów ds. Drogowych przy Ministrze Infrastruktury RP, Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Uczestniczył także w pracach Zespołu Ekspertów Ministra Inwestycji i Rozwoju RP ds. opracowania polityki PPP oraz zmian legislacyjnych w tym zakresie.