Sektorowa Rada ds. Kompetencji
w Budownictwie  przy Ministerstwie Edukacji
Magdalena Lewandowska

 Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie została powołana w 2017 r. Celem jej prac jest wypracowanie rozwiązań, które zapewnią trwałość jej działania, stały dostęp do aktualnych danych i narzędzi badawczych z wykorzystaniem Badania Kapitału Ludzkiego (BKL) oraz zainicjowanie procesu systemowej współpracy przedsiębiorstw budowlanych z jednostkami sektora edukacji i szkoleń.

Rada Ekspertów przy Ministerstwie Infrastruktury Jan Styliński

Rada Ekspertów została powołana w 2016 r. przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa a jej główne zadanie to uzyskanie optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych. Rada stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczenia oraz daje realną możliwość współpracy pomiędzy Zamawiającymi a Wykonawcami.

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Jan Styliński
Magdalena Lewandowska

 Do zadań Zespołu należą w szczególności zagadnienia związane z rynkiem pracy w sektorze budownictwa i nieruchomości, w tym problemy z gospodarką przestrzenną i komunalną oraz materiałami i wyrobami budowlanymi, jak również problematyką edukacji zawodowej w branży budowlanej.

Rada Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych Jan Styliński

Rada Zamówień Publicznych jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu Zamówień a do jej zadań należy m.in. opiniowanie zagadnień dot. systemu zamówień publicznych, projektów aktów normatywnych dot. zamówień, ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień.

Rada Dziekana Wydz. Inż. Lądowej Politechniki Warszawskiej Konrad Wyrwas

Wydział Inżynierii Lądowej to jeden z wiodących wydziałów Politechniki Warszawskiej, od lat kluczowa jednostka  naukowa i dydaktyczna w dziedzinie budownictwa. Na Wydziale prowadzone są studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Budownictwo, a także studia doktoranckie.

Rada Rynku Pracy przy Ministerstwie Rodziny
i Polityki Społecznej
Magdalena Lewandowska

Do zakresu działania Rady Rynku Pracy należy wspieranie zatrudnienia, opiniowanie projektu Krajowego Planu Działań, rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, wzoru podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, projektów ustaw dot. promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Rada Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Państwowej Inspekcji Pracy Magdalena Lewandowska

 Gremium powołane przy Państwowej Inspekcji Pracy, nie tylko jako ciało opiniodawczo-doradcze, ale też ważny filar dialogu społecznego, gdzie przedstawiciele pracodawców i związków współdziałają na rzecz wspólnego dobra, jakim jest bezpieczeństwo pracy.

Federacja Przedsiębiorców Polskich
Wiceprzewodniczący FPP Jan Styliński
Komitet HR FPP Magdalena Lewandowska

FPP, członek Rady Dialogu Społecznego, organizacja, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa pracodawcom i pracownikom. FPP reprezentując interesy zrzeszonych  przedsiębiorstw i instytucji, dąży do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm, kształtuje zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom.

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
Zespół Roboczy ds. zamówień publicznych Jan Styliński
Zespół Roboczy ds. Ochrony Danych Osobowych Eliza Kruppik
Zespół Roboczy ds. Współpracy nauki z biznesem Gabriela Sobiech
Zespół Roboczy ds. Kontroli trzeźwości w miejscu pracy Magdalena Lewandowska
Zespół Roboczy ds. Kształcenia zawodowego Magdalena Lewandowska

W skład Rady Przedsiębiorców wchodzą: organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe. Jej celem jest m.in. wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowanie sektora MŚP, opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw na rzecz sektora MŚP.

Rada Programowa Kongresu Infrastruktury Polskiej Jan Styliński;
Konrad Wyrwas
Rada Programowa Targów Nowa Infrastruktura Konrad Wyrwas

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]