NABORY DO I EDYCJI PROGRAMU MLB ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE.
JUŻ WKRÓTCE INFORMACJE O NOWEJ EDYCJI.

➡️ Pytania i wątpliwości: mlb@pzpb.com.pl

Obserwuj nas na LinkedIn

Młodzi Liderzy Budownictwa

🔸🔸🔸

REGULAMIN PROGRAMU MŁODZI LIDERZY BUDOWNICTWA  – I EDYCJA

§1.  PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa zasady i przebieg Programu Młodzi Liderzy Budownictwa (dalej: “Program MLB“), którego organizatorem jest Polski Związek Pracodawców Budownictwa z siedzibą w Warszawie (02 – 316), ul. Kaliska 23 lok. U4, KRS: 0000224113, NIP: 526-27-86-889 (dalej: “PZPB” lub “Organizator“).

§2. CELE PROGRAMU MLB

 1. Program MLB jest bezpłatny i ma na celu:
  • połączenie młodych profesjonalistów branży budowlanej z liderami sektora, którzy udzielają wskazówek i mentoringu w oparciu o własne doświadczenia zawodowe i prywatne;
  • zapewnienie podopiecznym możliwości wyznaczania celów rozwojowych, doskonalenia umiejętności i uczenia się od doświadczonych liderów branży budowlanej w Polsce;
  • przyczynianie się do rozwoju świadomego i wykwalifikowanego środowiska biznesu budowlanego w Polsce;
  • promocję korzyści płynących z uprawiania sportów intelektualnych (w tym w szczególności szachów oraz brydża sportowego) w kontekście budowania strategii biznesowych;
  • rozwój umiejętności miękkich, które są często kluczowe dla kształtowania kariery zawodowej w ramach organizacji prywatnych oraz publicznych;
  • współdziałanie młodych profesjonalistów branży budowlanej w celu większej integracji środowiska oraz nowych inicjatyw zwiększających udział osób na wczesnym etapie kariery zawodowej w kreowaniu trendów w budownictwie.

§3.  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PROGRAMU MLB

 1. Program MLB ma charakter cykliczny i co roku odbywa się kolejna edycja. Szczegółowe daty rozpoczęcia i zakończenia każdej edycji można znaleźć na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.pzpb.com.pl, w zakładce „Program Młodzi Liderzy Budownictwa”.
 2. Program MLB składa się z ośmiu (8) spotkań odbywających się raz w miesiącu (piątek w godzinach popołudniowych lub w sobotę w godzinach przedpołudniowych) w Warszawie lub w innym miejscu w Polsce uzgodnionym przez Organizatora.
 3. Tematyka warsztatów merytorycznych jest zróżnicowana i dopasowana do różnorodnego charakteru działalności edukacyjnej i zawodowej uczestników (skupienie w dużej mierze na umiejętnościach miękkich tj. kształtowanie podstaw przywódczych, negocjacje, wystąpienia publiczne, zarządzani zespołem, budowanie strategii biznesowej na podstawie sportów intelektualnych itd.).
 4. Warsztaty merytoryczne prowadzone są przez osoby pełniących kluczowe role w organizacjach firm członkowskich PZPB oraz zewnętrznych ekspertów, tzw. mentorów.
 5. Tematy poszczególnych warsztatów oraz ich daty będą przekazane na pierwszym spotkaniu danej edycji Programu MLB. Spotkania będą odbywać się w ramach dwóch (2) serii, tj. (i) wiosenna seria w okresie maj – czerwiec oraz (ii) jesienno-zimowa seria w okresie wrzesień – luty.
 6. Każda edycja Programu MLB kończy się przygotowaniem wspólnego projektu przez jej uczestników w postaci raportu na temat istotnego w danym roku zagadnienia dla rynku budowlanego, który przekazywany jest do mediów branżowych podczas oficjalnej gali zamknięcia danej edycji Programu MLB.

§4. UCZESTNICY PROGRAMU MLB

 1. W Programie MLB mogą wziąć udział pracownicy podmiotów (prywatnych i publicznych) z sektora budowlanego oraz studenci trzeciego, czwartego, piątego roku jednolitych studiów magisterskich, studenci drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich, studenci magisterskich studiów uzupełniających lub absolwenci uczelni wyższych na kierunkach związanych z budownictwem (dalej: “Uczestnicy“).
 2. Program MLB adresowany jest do osób, które na dzień zbierania zgłoszeń do każdej edycji Programu MLB nie ukończyły 35. roku życia.
 3. Grupa docelowa Programu MLB to 35 osób reprezentujących różne obszary działalności sektora budowlanego, m. in.: inżynierowie, ekonomiści, osoby zajmujące się marketingiem i zarządzaniem, HR oraz prawnicy itd. Jednocześnie są to osoby, które są liderami w organizacji lub aspirują do tej roli, a przy tym chcą wspólnie pracować i wymieniać się doświadczeniami z osobami z różnych stanowisk i firm z sektora budowlanego.

§5. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

 1. Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej PZPB pod adresem: www.pzpb.com.pl, w zakładce „Program Młodzi Liderzy Budownictwa” (dalej: “Formularz Zgłoszeniowy“).
 2. Przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z zobowiązaniem do udziału w Programie MLB w przypadku pozytywnego wyniku procesu kwalifikacji oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy z kandydatów na Uczestnika zobowiązany jest do dokładnego przeczytania, wypełnienia i przesłania kompletnego Formularza Zgłoszeniowego. Termin nadsyłania Formularza Zgłoszeniowego ustala corocznie Organizator i podaje do wiadomości wraz z ogłoszeniem o nowej edycji Programu MLB.
 4. Jeżeli liczba kandydatów na Uczestników przekroczy 35 miejsc w danej edycji Programu MLB, to Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w którym oceniane będą odpowiedzi zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym każdego z kandydatów na Uczestnika.
 5. Każdy kandydat na Uczestnika oceniany jest przez poszczególnych członków komisji rekrutacyjnej w skład w której wchodzą członkowie Rady Programowej Programu MLB, zgodnie z kartą ocen.
 6. Kandydaci na Uczestników zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do danej edycji Programu MLB za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie wskazanym przez Organizatora.
 7. Dodatkowo 5-ciu kandydatów na Uczestników zostanie wpisanych na listę rezerwową. Osoby te mogą uzyskać status Uczestnika w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wyłonionego przez komisję rekrutacyjną, Uczestnika lub skreślenia z listy Uczestnika w związku z naruszeniem Regulaminu.

§6. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE MLB

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi, we wskazanym przez Organizatora, nieprzekraczalnym terminie, deklaracji uczestnictwa (Umowy) w danej edycji Programu MLB (zostanie ona przesłana pocztą elektroniczną wraz z pozytywną decyzją komisji rekrutacyjnej). Niedostarczenie powyższej deklaracji (Umowy), skutkuje skreśleniem z listy Uczestników.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w zajęciach Programu MLB według harmonogramu podanego przez Organizatora. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Programu MLB.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń mogących mieć miejsce podczas spotkań Programu MLB.
 4. Uczestnictwo w Programie MLB jest bezpłatne, a Organizator nie zapewnia ani nie pokrywa kosztów zakwaterowania i innych kosztów Uczestników w trakcie trwania Programu MLB.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie MLB, z całości lub z jakiejkolwiek części, Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania statusu Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania statusu Uczestnika w przypadku działania na niekorzyść Organizatora oraz naruszenia jego dobrego imienia.

§7. BAZA DANYCH, DANE OSOBOWE

 1. Klauzule informacyjne związane ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. Akceptując Regulamin, kandydat na Uczestnika lub Uczestnik, oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media o przebiegu Programu MLB i wyraża na to nieodwołalną zgodę.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych osobowych i wizerunku Uczestnika w zakresie dozwolonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jak również wywiadów z nim przeprowadzonych w środkach masowego przekazu, a Uczestnik wyraża na to nieodwołalną zgodę na okres 10 lat.
 4. Kandydat na Uczestnika wyraża zgodę Organizatorowi na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Organizatora jego danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym, które zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem Programu MLB oraz innych działań statutowych Organizatora. W uzasadnionych przypadkach dane zawarte w bazie danych mogą być udostępnione partnerom lub innym fundatorom nagród, na ich wniosek. Kandydatowi na Uczestnika oraz Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na udostepnienie swojego wizerunku i danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz ukończonego programu w celach promocyjnych działań Programu MLB, promowanie sylwetek Uczestników na okres 10 lat.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023 r. do odwołania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Decyzje komisji rekrutacyjnej oraz Organizatora w związku z Programem MLB i realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności co do zakwalifikowania się uczestników do kolejnych etapów, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

=================================================================

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13, 14 i art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: “RODO“) informujemy o tym, że jako Organizator, przetwarzamy Państwa dane osobowe i jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że PZPB decyduje o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych i z tego tytułu informują Państwa o najważniejszych kwestiach dotyczących tego przetwarzania:

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w Programie MLB w odniesieniu do kandydatów na Uczestników.
 2. Organizator wyznaczył właściwego dla swojej organizacji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest tzw. punktem kontaktowym w przypadku wszelkich pytań ze strony podmiotów danych, w tym realizacji praw podmiotów danych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PZPB można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: daneosobowe@pzpb.com.pl
 3. Dane osobowe kandydatów (a następnie Uczestników) będą przetwarzane przez Organizatora w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Programu MLB, w tym obsługi zgłoszeń, w tym wyłonienia Uczestników, ewentualnych reklamacji Uczestników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Nadto, Organizator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach prawnie uzasadnionych, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. W przypadku gdy określone dane osobowe Organizator przetwarza na podstawie wcześniej udzielonej przez Państwa zgody, to oznaczają cele tego przetwarzania i określają kategorie danych przetwarzanych w celu, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; przetwarzanie dopuszczalne jest do czasu wycofania przez Państwa ww. zgody.
 6. Odnośnie źródła danych osobowych, wskazuje się, że Organizator pozyskał dane osobowe od samych kandydatów na Uczestników.
 7. Organizator informuje, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom, współpracującym przy organizacji Konkursu z Organizatorem: (i) członkom komisji rekrutacyjnej; (ii) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Programu MLB.
 9. Każdy podmiot danych, którego dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia a także ograniczenia przetwarzania, sprostowania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu realizacji ww. uprawnień należy kierować się do Inspektora Ochrony Danych PZPB, na adres email: daneosobowe@pzpb.com.pl
 10. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 12. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich.