PZPB, jako największa organizacja zrzeszająca pracodawców sektora budownictwa, aktywnie uczestniczy w konsultacjach aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą w obszarach infrastruktury i budownictwa, w imieniu członków wnosi postulaty i podejmuje interwencje w organach państwa i urzędach administracji.

Dzięki wyspecjalizowanej wiedzy ekspertów Związku oraz współpracy podmiotów prywatnych i publicznych, w oparciu o wymianę wiedzy i opinii efektywnie i skutecznie wpływamy na kształtowanie prawa i prac legislacyjnych dot. polskiej gospodarki.

1. Konsultacje społ. projektów Rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w spr. wzorów formularzy, 4.01.21
2. 25.02.2021 PZPB,OIGD,PSWNA _ MKŚ wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. projektu rozp. ws destruktu asfaltowego

2. odp. na 2; Ministerstwo Klimatu Odpowiedź na wniosek-7

3. Projekt zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw opubl. na stronie RCL 22.10-20.11.20

3a OIGD 154 OIGD_PSWNA_PZPB-MI

3b GDDKIA opinia do uwag PZPB_OIGD do projektu ustawy o zmianie ustawy odpadach oraz niektórych innych ustaw (UC 43)

4. MRPiT_PZPB Uwagi do Projekt rozp.Prezesa RM ws regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do KIO, 20.11.20

4a PZPB_Tabela uwag^J rozp. dot. postępowania przed KIO

4b PZPB_uzupełnienie uwag do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów -96

5. Uwagi do projektu rozp. Ministra Zdrowia w spr. dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 18.11.20
6. uwagi PZPB i OIGD do propozycji GDDKiA ws. wzoru umowy, war. szczeg. zał. do oferty do wzorca war. kontr.FIDIC 2017, 16.11.20
7. wniosek o wyd. opinii PZPB_IPPP_FCP_art15_covid_ustawa PPP, 6.11.20
8. pismo PZPB do_KI Sejm RP_utrzymanie vat, 4.11.20
9. 20201009_Dane Kontraktowe_uzgodnione_final

9a. pismo_PZPB_OIGD-wzór umowy, war.szczeg. do FIDIC 2017, 23.10.2020

9b. S20201009_SWK_część B_uzgodnione

10. uwagi do rozporządzenia MK w spr. okr kryt utraty statusu odp dla destr.asfalt., 12.10.20
11. OIGD 125 PZPB_L. Bukowski GDDKiA, 29.09.20

11a. OIGD 127 PZPB_L.Bukowski GDDKiA, 1.10.20

11b. OIGD 127_uwagi 2 bx 09.2020 WWiORB

11c. Tabela uwag do WWiORB_Budimex

11d. Tabela uwag do WWiORB_PORR

11e. Tabela uwag do WWiORB_PRD-M

11f. Uwagi zbiorcze do WWiORB D-08.05.01 v1_TPA

11g. Zbiorcza tabela uwag do WWiORB v.03 dla mma_TPA

12. uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju ws. środków dowodowych, 30.09.20
13. uwagi PZPB – rozporządzenie dot. WT budynków, 21.08.20

13a. WT uwagi PZPB 21.08.20

14. GDDKiA- procedury przeciwdział naduzyciom, 3.08.20
15. odp. na propozycje GDDKIA dot. SWK FIDIC2017, 9.07.20
16. pismo PZPB – OIGD gddkia 21.08.20 załączniki uwagi SWK

1. Propozycja postanowień dot. zaliczek^J w szczególności rat

2. Propozycja postanowień dot. biuletynów (dot. DK i Subklauzula 14.3 SWK)

3. Propozycja definicji Kosztu

4. Postanowienia dot. Odcinków^J sposobu ich wydzielania i wprowadzania do Kontraktu

5. Propozycja zmian definicji Wady

6. Propozycja zmian w Subklauzuli 1.13

7. Propozycja zmian w Subklauzuli 3.7

8. Propozycja zmian w Subklauzuli 4.4

9. Propozycja zmian w Subklauzuli 6.7

10. Propozycja zmian w Subklauzuli 8.3 oraz Subklauzuli 8.8 w zakresie kar dot. Harmonogramu

11. Propozycja zmian w Subklauzuli 10.2 (dokumenty do kolaudatu)

12. Propozycja zmian w Subklauzuli 16^

13. Propozycja zmian w Subklauzuli 20.1

14. Propozycja zmian w Subklauzuli 13.6

15. Propozycja zmian w Subklauzuli 1.3

17. uwagi do projektu ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, 17.06.20
18. Akt umowy do FIDIC 2017_PZPB_OIGD^J 27.04.20

18a. Dane Kontraktowe do FIDIC 2017_PZPB_OIGD^J 27.04.20

18b. OIGD 78_PZPB 55_T.Żuchowski GDDKiA, 22.05.20

18c. Opis sposobu obliczenia Ceny Oferty_PZPB_OIGD^J 27.04.20

18d. wzorcowe SWK dla PB FIDIC 2017_PZPB_OIGD^J 27.04.20

19. PZPB_GDDKIA dot. Zmiany do zarządzenia nr 34, 15.05.20
20. PZPB-Wystąpienie KE PZPB_Ministerstwo Aktywów Państwowych, 12.05.20 21. ODP Min. Klimatu odp. na pismo dot. wpływu COVID19, 29.05.20
21. PZPB-Wystąpienie KE PZPB_Ministerstwo Klimatu, 12.05.20
22 ODP MR dot. wpływu epidemii COVID-19 na branżę strategicznego budownictwa energetycznego, 29.06.20

22a. PZPB-Wystąpienie KE PZPB_Ministerstwo Rozwoju, 12.05.20

23. PZPB-Wystąpienie KE PZPB_Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, 12.05.20
24. PZPB-Wniosek o wydanie opinii prawnej przez Prezesa UZP w przedmiocie wypełniania JEDZ, 5.05.20
25. OIGD_PSWNA_PKD_PZPB pismo dot. odpadów do MR_MI, 20.04.20
26. OIGD_PSWNA_PKD_PZPB pismo dot. odpadów do MK, 20.04.20
27. pismo PZPB, OIGD,PSWNA, SIDIR, PKD DO GDDKIA-matryca ryzyk, 8.04.20
28. PZPB-uwagi ws budynków hydrotechnicznych,Min.Gosp.Morskiej i Żeglugi Śród., 28.02.20
29. OIGD 17 OIGD_PZPB GDDKiA uwagi WWiORB

29a. PZPB 13.2020, OIGD 18.2020 cd uwag do WWiORB

29b. TABE~1

30. PZPB_OIGD_MR MI-J.Emilewicz, COVID19, 20.03.20
31. PZPB-postulaty zmian w specustawie, J.Emilewicz, 28.03.20
32. wniosek PZPB_o wyjasnienie ws 1_5m, J.Emilewicz, 1.04.20
33. PZPB_pismo ws. wykładni Siły Wyższej, J.Sasin, J.Emilewicz, 7.05.20
34. Wniosek o udzielenie inf.publ, Min. Klimatu i Środowiska, 22.02.21
35. TABELA – Konsultacje publiczne
36. GDDKIA uwagi do DPT14

OIGD 57 OIGD_PSWNA_PKD_PZPB uwagi do Instrukcji DP-T14, 18.5.21

OIGD 57 Tabela zbiorcza uwag dla OIGD

OIGD 57 Załącznik 3 – Dowel Bar Alignment and Location ACPA 2018

OIGD 57 Załączniki 1-2

OIGD 59 OIGD_PSWNA_PKD_PZPB A.Adamczyk MI, 18.5.21

37. PZPB, OIGD odp na pismo ZOPI 24.05.21
38. OIGD 67 OIGD_PZPB 26.2021 GDDKiA uwagi WWiORB_zapytanie, 22.05.21

38a; 21.07. GDDKIA, odp. dot WWIORB; DTB.WT-ZMB.070.23.2021.RJ, 16.07.21

39. PZPB- stanowisko ws projektu ustawu dot. elektrowni wiatrowych, 31.05.21
40; OIGD 70 OIGD_PSWNA_PZPB do MKiŚ, 7.06.21
41. GDDKiA-projekt-porozumienia w sprawie PPK-z uwagami branży-wersja dla PZPB i OIGD- 18.6.21
42. 30.06.GDDKIA-PZPB, OIGD uwagi do DPT14

OIGD 86 PSWNA_PZPB opinia do Instrukcji DP-T 14

OIGD 86 Zał. 1_DPT_14_29062021 SW_LB

OIGD 86 Zał. 2

OIGD 86 Zał. 3_Opinia_IBDiM_ocena trwałości jezdni prawej od km 336_22_03_21

OIGD 86 Zał. 4_Opinia A1 Monte Carlo Szydło

OIGD 86 Zał. 5_PLFF7720210033_RT

OIGD 86 Zał. 6_Kometarz do Opinii_IBDiM_ocena trwałości jezdni prawej od km 336_04_05_21

OIGD 86 Zał. 7_PLFF7720210032_RT

OIGD 86 Zał. 8_Dowel Bar Alignment and Location ACPA 2018

OIGD 86 Zał. 9_Dowel Alignment and Joint Score – Implications for Specifications and Performance

43. 210630_MRPiT-uwagi ZSK budowa rusztowań.BES, 1.07.21

43a. Formularz konsultacji PZPB_KMiUB_ver.30.06.2021

44. uwagi do PTB

PZPB Tabela uwag cz.2

PZPB_uwagi do projektu rozporz. MI w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

PZPB_Uwagi do PTB

45. pismo PZPB i OIGD do UZP – waloryzacja samorzady