Proces przygotowania Kongresu przebiega w oparciu o prace pięciu Komitetów Obszarowych, na czele których stanęli wybitni eksperci, naukowcy, praktycy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem inspirują uczestników do pogłębionych analiz i realnych rekomendacji. Opracowywane obszary to:

 • Dobre Prawo, Dobre Budownictwo,
 • Energia i Środowisko,
 • Innowacje i nowe technologie,
 • Rynek pracy i kształcenie,
 • Ekonomia i finanse.

Dobre Prawo, Dobre Budownictwo – zagadnienia

 1. Nowe Prawo Zamówień Publicznych ? ocena z perspektywy sektora budownictwa.
 • Czy rozwiązania prawne wprowadzone w Pzp usprawniły udzielanie i wykonywanie zamówień w sektorze budownictwa?
 • Jak doprowadzić do większego zrównoważenia pozycji stron umów w sektorze budownictwa i infrastruktury?
 • Funkcjonowania klauzul waloryzacyjnych po wejściu w życie nowego Pzp.
 1. Ugodowe rozstrzyganie sporów między zamawiającymi a wykonawcami.
 • Dlaczego liczba ugód między zamawiającymi publicznymi a wykonawcami jest tak niska?
 • Jakie są prawne i pozaprawne bariery zwiększenia udziału ugodowego rozstrzygania sporów w sektorze zamówień publicznych?
 1. Prawo budowlane i przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym ? ocena stanu obecnego i kierunki koniecznych zmian.
 • Reforma planowania przestrzennego ? przyczyny i potencjalne skutki.
 • Obliczenie intensywności zabudowy ? problemy z definicją powierzchni całkowitej. Stosunek ustawy o planowaniu przestrzennym do Polskich Norm.
 • Cyfryzacja procesu budowlanego
 1. Wprowadzenie przepisów promujących nowe technologie i innowacje w sektorze budownictwa.
 • Stworzenie polskiej normy BIM, upowszechnienie technologii BIM w inwestycjach publicznych,
 • Jakich innych regulacji wspierających nowe technologie najbardziej brakuje?
 • Standard ESG w budownictwie.

Energia i Środowisko – zagadnienia

 1. Skutki nowelizacji UOOŚ dla procesu inwestycyjnego.
 • Opóźnienia związane z uzyskaniem zezwoleń inwestycyjnych, w zakresie, w jakim wynikają z wejścia w życie Nowelizacji lub z realizacji przez organy administracji działań naprawczych zaleconych przez Komisję, co do zasady powinny stanowić okoliczność uprawniającą wykonawcę do żądania przedłużenia czasu na realizację zamówienia.
 • Skrócenie czasu wydawania decyzji administracyjnych
 1. Idea gospodarki o obiegu zamkniętym. Pakiet Fit for 55 a obecne utrudnienia proceduralne i ryzyka prawne związane z ponownym wykorzystaniem materiałów rozbiórkowych w Polsce.
 • Przełamanie konserwatywnej interpretacji IOŚ w zakresie rozumienia pojęcia odpadu w odniesieniu do użytecznych materiałów z budowy i rozbiórki. Zdefiniowanie miejsca i momentu wytworzenia odpadu w kontekście inwestycji budowlanych.
 • Zwolnienie określonych form przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych z obowiązku uzyskania zezwolenia.
 • Usystematyzowanie mechanizmów sankcyjnych.
 1. Kodeks dobrych praktyk dla branży energetycznej ? prezentacja finalnego projektu Komitetu Energii przy Polskim Związku Pracodawców Budownictwa
 • Wyzwania dla budownictwa w kontekście inwestycji w sektorze wytwarzania, magazynowania i przesyłania energii
 1. Wpływ taksonomii UE na pozyskanie finansowania i sprawozdawczość w przedsiębiorstwie budowlanym w latach 2022 i 2023. Jak inwestorzy przygotowują się do zmian?
 • Ograniczenie obowiązków sprawozdawczych ? dostęp instytucji finansowych do baz danych

Innowacje i nowe technologie – zagadnienia

 1. BIM
 2. Wdrażanie innowacyjnych materiałów i technologii w budownictwie
 3. Innowacyjne materiały i technologie obniżające emisje CO2, spełniające wymagania ?fit for 55?; wykorzystanie LCA i LCC.

Ekonomia i finanse – zagadnienia

 • Poprawa komunikacji na linii firmy budowlane – instytucje finansowe.
 • Relacje instytucji finansowych z sektorem finansowym w kontekście standardów ESG.
 • Sposoby zwiększenia potencjału banków i ubezpieczycieli do finansowania sektora budownictwa.
 • Zarządzanie płynnością finansową w branży budowlanej na linii zamawiający-wykonawcy i wykonawcy-podwykonawcy.
 • Źródła finansowania rozwoju firm budowlanych.
 • Źródła finansowania innowacji w sektorze budownictwa.
 • Źródła finansowania inwestycji publicznych w Polsce do 2030 roku.

Rynek pracy i kształcenie – zagadnienia

 1. Szkolnictwo branżowe – stan szkolnictwa
 • Zmiany w zakresie systemu edukacji ? wspieranie potrzeb rynku pracy przez Ministerstwa Edukacji, Pracy i Rozwoju, diagnoza zapotrzebowania pracodawców na zawody, przejęcie przez województwa odpowiedzialności za szkolnictwo zawodowe,
 • Zwiększenie liczby szkół zawodowych w obszarach zainteresowań pracodawców ? szkolnictwo dualne,
 • Fundusz Rozwoju Edukacji Zawodowej: wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt, rozbudowa Centrów Kształcenia Praktycznego, dofinansowanie dodatkowych uprawnień (SEP) dla uczniów szkół zawodowych, finansowanie edukacji nauczycieli.
 1. Wyższe uczelnie techniczne
 • Koordynacja działań i współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim, PIIB, Ministerstwami oraz środowiskiem biznesowym,
 • Kadra Naukowa – różnice w poziomie wynagrodzenia w środowisku akademickim vs w organizacjach projektowych wykonawczych, brak programów rozwojowych dla nauczycieli akademickich, identyfikacja barier oraz potrzeb edukacyjnych na Uczelniach Wyższych Technicznych,
 • Wypracowanie standardu jednolitych studiów magisterskich; współpraca z PIIB w zakresie wprowadzenia obowiązkowego egzaminu na uprawnienia budowlane będącego częścią egzaminu kończącego naukę na studiach wyższych,
 • Rozwój Kadry akademickiej: stworzenie ścieżki edukacyjnej dla nauczycieli akademickich, ścieżki rozwoju dla absolwentów zainteresowanych rozwojem kariery naukowej, systemy motywacyjnych dla kadry akademickiej.
 1. Branża budowlana ? prawo, wizerunek, warunki
 • Propozycja kodeksu dobrych praktyk w zatrudnieniu,
 • Poszukiwanie nowych źródeł pracowników, promocja legalnego powierzania pracy cudzoziemcom w branży budowlanej,
 • Aktywny udział branży w konsultacjach społecznych,
 • Wypracowanie wspólnego stanowiska branży i przedstawienie go ministerstwu pracy w związku z planowaną reformą służby zatrudnienia w Polsce,
 • Postulaty wizerunkowe – systemowe budowanie wizerunku branży, promocji branży w szkołach podstawowych dla dzieci i rodziców.