Wobec propozycji zmian i uzupełnień przedstawionych przez rząd (m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw), poniżej publikujemy opracowanie proponowanych rozwiązań z podziałem na konkretne, istotne dla branży zagadnienia.  Dziękujemy Zespołowi SDZLEGAL Schindhelm?

Informacja prawna – umowy

Tarcza antykryzysowa – opracowanie kompleksowe

Podpisywanie i zawieranie umów

Funkcjonowanie organów spółek kapitałowych