26 marca 2018 r. Polski Związek Pracodawców Budownictwa wniósł odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście ? Szczecin do głębokości 12,5 m prowadzonym przez Skarb Państwa ? Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Po stronie PZPB do odwołania opatrzonego sygn. KIO 563/18 przystąpił PORR S.A. z siedzibą w Warszawie, Van Oord Dredging and Marine Contractors BV z siedzibą w Holandii, Energopol-Szczecin S.A. oraz Dredging International NV z siedzibą w Holandii. Ten ostatni wykonawca złożył również odrębne odwołanie o sygn. KIO 573/18.

Było to już drugie odwołanie wniesione przez PZPB w tym postępowaniu. W wyniku pierwszego odwołania złożonego przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa w dniu 15 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 30 stycznia 2018 r. (KIO 83/18) uwzględniła część zarzutów PZPB.

Jednym z zarzutów, który został wówczas uwzględniony przez KIO był zarzut odnoszący się do obowiązku ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów związanych z wydobyciem i utylizacją obiektów ferromagnetycznych. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku o sygn. KIO 83/18 nakazała Zamawiającemu zmianę SIWZ w zakresie ustalenia wynagrodzenia za wydobycie obiektów ferromagnetycznych w taki sposób, aby nie zawierało się ono w wynagrodzeniu ryczałtowym, ale było ustalane w zależności od liczby i rodzaju wydobytych obiektów.

W ocenie PZPB Zamawiający nie wykonał w pełnym zakresie nakazu zawartego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 stycznia 2018 r. poprzez dokonanie zmiany Programu Funkcjonalno-Użytkowego, która w istocie wyłączyła z rozliczenia kosztorysowego obiekty ferromagnetyczne na obszarze lądowym, które nie okażą się obiektami pochodzenia wojskowego. W konsekwencji ryzyko związane z wydobyciem obiektów ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych, zostało nadal w pewnym zakresie przerzucone na wykonawców

W dniu 9 kwietnia odbyła się rozprawa, podczas której Polski Związek Pracodawców Budownictwa reprezentował adw. Witold Sławiński z Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. W wyroku ogłoszonym w dniu 12 kwietnia Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez PZPB w sprawie o sygn. 563/18 zasądzając na rzecz PZPB koszty postępowania w kwocie 3.600,00 zł.
KIO orzekło, że Zamawiający nie wykonał w pełnym zakresie nakazu zawartego w pkt 1.1.3. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 83/18, nakazującego Zamawiającemu zmianę SIWZ w zakresie ustalenia wynagrodzenia za wydobycie obiektów ferromagnetycznych w taki sposób, aby nie zawierało się ono w wynagrodzeniu ryczałtowym, ale było ustalane w zależności od liczby i rodzaju wydobytych obiektów.
KIO zgodziło się z PZPB, że sentencję wyroku KIO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 83/18 należy traktować ściśle. Tym samym  nakaz zawarty w orzeczeniu KIO w sprawie o sygn. akt: KIO 83/18 nie ograniczał się do tego, aby rozliczenie kosztorysowe nie obejmowało obiektów ferromagnetycznych, które po odsłonięciu i zbadaniu nie okażą się materiałami niebezpiecznymi pochodzenia wojskowego. Wreszcie rozliczenie kosztorysowe nie może odnosić się tylko do części wodnej obszaru, na którym będą wykonywane roboty.

Odwołanie wniesione przez drugiego z odwołujących – Dredging International NV z siedzibą w Belgii zostało oddalone w całości.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa był reprezentowany przez mec. Witolda Sławińskiego
z
 Kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.