Pod koniec czerwca 2017 r. PZPB skierował do UZP prośbę o interpretację przepisu art. 36 ust. 1 ustawy Pzp w kontekście obowiązku wskazywania przez wykonawców w ofertach wykonania zamówienia publicznego nazw firm podwykonawców i z początkiem tego roku otrzymaliśmy długo oczekiwaną odpowiedź.
Przypominając zapis ?W świetle przepisów ustawy Pzp, treścią oferty jest skonkretyzowany w oparciu o informacje przedstawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakres zobowiązania jakie przyjmuje na siebie wykonawca, w szczególności sposób, termin, a także warunki wykonania zamówienia publicznego, które nie mogą podlegać modyfikacjom na późniejszym etapie??
Jak oświadcza UZP ?? zakres informacji, o których mowa w art. 36b ustawy Pzp tj nazwy firm podwykonawców, może zostać uznany za treść oferty w rozumieniu 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Informacja dotycząca imion i nazwisk (firm) podwykonawców nie posiada waloru treści oferty , a tym samym brak ww. informacji nie może stanowić podstawy do jej odrzucenia.”

Dziękujemy a szczegóły i uzasadnienie znajdą Państwo w piśmie ? odpowiedzi.
[gview file=”https://pzpb.com.pl/wp-content/uploads/2018/01/odp.-UZP-05.01.2018.pdf”]