Polski Związek Pracodawców Budownictwa wziął udział w postępowaniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w charakterze uczestnika, w wyniku którego postępowania została wydana korzystna dla członków Związku uchwała dotycząca zasad stosowania stawki 0% VAT względem robót budowlanych polegających na rozbudowie i umacnianiu brzegów morskich.
W wydanej 11 grudnia 2017 r. uchwale składu 7 sędziów Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w stanie prawnym obowiązującym w latach 2011-2012 usługi polegające na odbudowie, rozbudowie umocnień brzegu Morza Bałtyckiego , takie jak będące przedmiotem rozpoznawanej sprawy, służące zachowaniu w stanie niepogorszonym już istniejących brzegów morskich i ich zabezpieczeniu przed dalszym zniszczeniem były usługami związanymi z ochroną środowiska morskiego, do których miała zastosowanie przewidziana w art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT stawka podatku w wysokości 0%.

Związek w toku postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym przedstawił swoje stanowisko zgodnie z którym wszelkie usługi budowlane polegające na odbudowie i rozbudowie umocnień brzegów morskich, które służą zachowaniu w stanie niepogorszonym brzegów morskich i ich zabezpieczeniu przed dalszym zniszczeniem stanowią usługi związane z ochroną środowiska morskiego i jako takie podlegają opodatkowaniu VAT według stawki 0%.
Związek zdecydował się na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu ze względu jego istotny wpływ na sytuację prawno-podatkową wielu członków Związku, którzy w przeszłości realizowali usługi budowalne dotyczące rozbudowy i umacniania brzegów morskich na zlecenie urzędów morskich.

Urzędy morskie rozstrzygając przetargi na realizację robót budowlanych dotyczących rozbudowy i umacniania brzegów morskich uznawały za prawidłowe oferty, w których wykonawcy traktowali tego rodzaju usługi jako usługi związane z ochroną środowiska morskiego opodatkowane stawkę 0% VAT zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.
Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego – zgodne ze stanowiskiem Związku – umożliwi wykonawcom skuteczną obronę zastosowania stawki 0% VAT względem robót budowlanych polegających na rozbudowie i umacnianiu brzegów morskich w toczących się postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych dotyczących rozliczeń VAT za lata 2011-2012.