PZPB w dniu dzisiejszym skierował pismo do Minister Emilewicz i Ministra Adamczyka. Tym razem odnieśliśmy się do zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

Niestety w ocenie Związku proponowane zapisy nie będą odpowiednim wsparciem dla rynku budowlanego a w odniesieniu do umów zawartych w trybie zamówień publicznych (art. 15r ustawy) proponowana Nowelizacja nie wnosi rozwiązań, które w sposób efektywny i szybki zmniejszyłyby stan zagrożenia oraz pomogły obu stronom ? publicznej i prywatnej, efektywnie zarządzać realizacją kontraktów.

W szczególnie uważamy, że proponowane rozwiązania:

  • nie zawierają odpowiedniej podstawy materialnoprawnej do podejmowania decyzji kontraktowych, takich jak zawieszenie/anulowanie kar umownych,
  • przewidują nazbyt dużo dowolności (nawet nie swobody) uznania zamawiającego czy zamierza przesunąć terminy kontraktowe czy nie,
  • nie przewidują zawieszenia na okres epidemii biegu ustawowych terminów wynikających z przepisów prawa cywilnego, co będzie narażać na ryzyko utraty praw przez zamawiający publicznych, wykonawców i podwykonawców,
  • będą prowadzić do biurokratyzowania procesów,
  • wpłyną negatywnie na wzrost liczby roszczeń i spraw kierowanych na drogą sądową,
  • nie zawierają oczywistej podstawy, wskazywanej przez wielu inwestorów, również publicznych, do uznania, że strony mają do czynienia ze stanem Siły Wyższej (w przypadku kontraktów, które jej nie definiują),
  • blokują możliwość odstąpienia z uwagi na wystąpienie COVID-19, nawet jeśli zawarta umowa dopuszcza taką możliwość w ramach np. Siły Wyższej.

Więcej szczegółów w załączonym piśmie (wersja – do pobrania)