19 lipca br. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się branżowe spotkanie pod roboczym tytułem ?Okrągły Stół Budownictwa?.

Strona administracji państwowej była reprezentowana przez Panią Minister Jadwigę Emilewicz (MPiT), Podsekretarza Stanu w MPiT, Pana Mariusza Haładyja, prof. Jerzego Hausnera, Prezesa Prokuratorii Generalnej RP Pana Leszka Bosek, przedstawicieli Zarządu PKP PLK, przedstawicieli GDDKiA, GUS  oraz KUKE.
Stronę społeczną reprezentowały największe organizacje branżowe, w tym oczywiście PZPB i OIGD.

“Dzisiejszym spotkaniem rozpoczynamy dialog ze wszystkimi interesariuszami branży budowlanej. Razem chcemy wypracować odpowiednie rekomendacje, które zapewnią stabilny rozwój branży budowlanej” ? powiedziała minister Emilewicz. Pani minister podkreśliła, że zadaniem jej resortu jest dbanie o kondycję firm i ich otoczenia biznesowego, natomiast Minister Haładyj zapewniał, że w procesie rozwiązywania problemów branży budowlanej resort będzie pełnił funkcję koordynującą.
Konieczność powołania inicjatywy ?okrągłego stoły budownictwa? wyjaśniał profesor Jerzy Hausner, prezentujący efekty działania  projektu badawczy będącego swoistym mechanizmem wczesnego ostrzegania przed pojawiającymi się negatywnymi trendami w gospodarce. Współfinansowane przez UE badania są prowadzone w oparciu o dane statystyczne i modele ekonometryczne. W ocenie zespołu badawczego prof. Hausnera analiza danych nie pozostawia złudzeń dotyczących branży budowlanej, sytuacja jest bardzo zła i brak jest widocznych oznak odwrócenia negatywnych trendów w najbliższej przyszłości.

Gospodarze spotkania oddali do dyspozycji jedynie po 5 minut dla przedstawiciela każdej z zaproszonych organizacji branżowych, co niestety uniemożliwiło prezentację pełnych stanowisk i przeprowadzenie diagnozy sytuacji. Udało się wprawdzie poruszyć najbardziej palące kwestie dotyczące problemów z płynnością, waloryzacji, problemów z  danymi GUS, ingerencję Prokuratury Generalnej Skarbu Państwa w warunki kontraktów, opóźnianie zatwierdzania PŚP, niezrównoważenie ryzyk kontraktowych, rosnące ceny, brak rąk do pracy czy zagadnienia niestabilności prawa podatkowego.

Nie udało się ? tak jak zakładała agenda spotkania ? zaproponować pakietu rekomendacji. Strony spotkania ustaliły, że pracę nad rekomendacjami najlepiej będzie rozpocząć od przekazania do Min. Przedsiębiorczości i Technologii rozwiązań opracowanych w ramach innych komisji i grup roboczych. Strona wykonawców ma na myśli głównie rekomendacje i rozwiązania, które powstały w wyniku prac Rady Ekspertów przy Min. Infrastruktury.
Wykonawcy są pełni obaw, czy współpraca z Min. Przedsiębiorczości nie spowoduje, ze pozostałe dwa ministerstwa odpowiedzialne ze budownictwo usztywnią się w procesie prowadzonych negocjacji z branżą.