Celem przedsięwzięcia edukacyjnego, realizowanego od 1987 roku jako Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest podnoszenie rangi i jakości średniego kształcenia w zawodach budowlanych oraz zachęcanie młodzieży do podejmowania nauki w tej trudnej dziedzinie. Organizatora Olimpiady – Politechnikę Warszawską oraz krąg podmiotów bezpośrednio związanych z OWiUB, a więc szkoły zawodowe, wspierające olimpiadę firmy budowlane i politechniki łączy staranie o to, aby zawód budowniczego na każdym szczeblu struktury zawodowej uprawiany był zgodnie z dobrymi zasadami profesjonalizmu i odpowiedzialności.

Trójstopniowy system zawodów o klarownych, stabilnych regułach zewnętrznego pomiaru osiągnięć edukacyjnych stwarza pole rywalizacji dla uczniów z całej Polski. Program merytoryczny olimpiady budowany jest w myśl idei równoważenia intelektualnej sprawności i wykształcenia ogólnego z wiedzą techniczną z dziedziny budownictwa.  Tematy sprawdzianów zewnętrznych (łącznie 9 godzin pracy)  każdego roku dotykają wszystkich aspektów procesu budowlanego, od architektury przez materiały budowlane, konstrukcje i procesy realizacyjne na zagadnieniach ekonomicznych i prawnych kończąc. Konkurują uczniowie, ale konkurują też różne szkoły kształcenia. Ciągłość przedsięwzięcia daje możliwość porównywania wyników różnych metod pracy z uczniami zdolnymi i autentycznie zainteresowanymi zawodem budowniczego. Spotkania uczniów i nauczycieli (opiekunów) podczas zawodów okręgowych i centralnych służą też wymianie doświadczeń i tworzeniu więzi środowiskowych wokół problemów kształtowania postaw uczniów i ich stosunku do pracy oraz doskonaleniu warsztatu zawodowego nauczycieli.

OWiUB jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych. W XXIX edycji do etapu szkolnego przystąpiło 3 180 uczniów z 162 szkół z całej Polski, a do etapu okręgowego w 12 miejscach w kraju – 625 uczniów. Duże znaczenie wychowawcze ma klimat społecznego uznania dla sukcesów edukacyjnych. Często udaje się nadać bardzo uroczystą oprawę także zawodom okręgowym oraz pozyskać sponsorów fundujących nagrody dla ich zwycięzców, zaś uroczyste zakończenie zawodów centralnych, z udziałem wszystkich biorących w nich udział uczniów i opiekunów z jednej strony oraz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, sfer gospodarczych i osób cieszących się społecznym autorytetem z drugiej nadaje osiągnięciom uczniów i nauczycieli szczególną rangę.

W finalnym etapie zawodów w dniach 14-16 kwietnia 2016 r. brała udział reprezentacja 86 najlepszych uczestników wraz z opiekunami przygotowującymi do zawodów, reprezentującymi 45 szkół. Funkcję gospodarza Finału Centralnego XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w roku szkolnym 2015/2016 pełnił Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Komitet Główny powierzył organizację Finału wyróżniającej się szkole – w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Szkół organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” szkoła została odznaczona tytułami „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2014” oraz „SREBRNEJ SZKOŁY 2015” i tytułem „SREBRNEJ SZKOŁY 2016”, a wyniki zdawalności egzaminu zawodowego w zawodzie technik budownictwa w 2015 r. wyniosły 100,0 %, przy liczbie przystępujących do egzaminu – 43. Taki wynik pozwolił szkole zająć 1 miejsce w kraju w tzw. zestawieniu szkół mistrzów, szkół w których najlepiej uczyć się wymarzonych zawodów. Celem Politechniki Warszawskiej jest popularyzowanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem również poprzez organizowanie zawodów okręgowych i centralnych w mniejszych ośrodkach miejskich, w ścisłej współpracy i przy wsparciu władz samorządowych.

Centralne Jury Zawodów złożone z przedstawicieli Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa po ocenieniu prac przyznało 33 tytuły laureata i 50 tytułów finalisty, honorowanych przyjęciem na studia w uczelniach technicznych bez postępowania kwalifikacyjnego. Wszystkim uczestnikom zawodów centralnych oprócz zaświadczeń o uzyskanych tytułach i dyplomów organizatorzy wręczyli nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez Sponsorów Generalnych i lokalnych oraz firmy zrzeszone w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa, który sprawuje honorowy patronat nad Olimpiadą Wiedzy i Umiejętności BudowlanychDla trzech nauczycieli, którzy przygotowali największą liczbę laureatów o najwyższych lokatach, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński ufundował puchary. Wyróżnieni zostali: Wardenga Tomasz z Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Szczubiał Jerzy z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu i Garbowski Sylwester z Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie.