W dn. 26. lipca 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego” – Polityka Rządu w zakresie PPP.

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego bardzo istotna jest współpraca publiczno-prywatna. Dlatego też dla opracowania Polityki PPP konieczne było zaangażowanie szerokiego grona ekspertów reprezentujących stronę publiczną i prywatną. Polski Związek Pracodawców Budownictwa aktywnie uczestniczył w pracach grupy roboczej ds. Polityki PPP, której celem było opracowanie tego dokumentu. „Polityka PPP” to przede wszystkim zapowiedź bardzo konkretnych działań Rządu na rzecz PPP, w perspektywie do 2020 roku, z których większość znajduje się już w fazie realizacji:

·        wprowadzenie niezbędnych zmian prawnych przyjaznych dla rozwoju PPP;
·        monitoring listy zamierzeń inwestycyjnych PPP oraz podpisanych umów PPP;
·        upowszechnianie wiedzy na temat PPP poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych;
·        opracowanie wytycznych dla projektów PPP, jak również wzorów umów i dobrych praktyk w zakresie inwestycji PPP;
·        zapewnienie na większą skalę kompleksowego, bezpłatnego doradztwa wybranym projektom PPP;
·        dobrowolne opiniowanie przez MR projektów planowanych do realizacji w formule PPP, w celu potwierdzenia gotowości i zasadności wykorzystania PPP;
·        wdrożenie obligatoryjnej opinii nt. formuły realizacji projektów planowanych do finansowania w kwocie powyżej 300 mln PLN z budżetu państwa (tzw. „test PPP”);
·        identyfikacja zapotrzebowania rynku i ewentualne wdrożenie systemu gwarancji i poręczeń dla sektora publicznego i prywatnego oraz innych możliwych instrumentów finansowych zmniejszających koszty przygotowania i realizacji projektów PPP;
·        opracowanie i wdrożenie, tam gdzie to wskazane sektorowych/regionalnych strategii rozwoju PPP.

Rząd założył w „Polityce PPP”, że realizacja wskazanych w niej działań powinna przynieść wymierne efekty. Do końca 2020 r.:
·        powinno zostać zawartych 100 nowych umów PPP;
·        wartość inwestycji realizowanych w tej formule powinna wynieść co najmniej 5 proc. nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym;
·        10 postępowań o wybór partnera prywatnego zainicjuje sektor rządowy;
·        40 proc. wszystkich postępowań – rządowych i samorządowych ma zakończyć się sukcesem, tj. podpisaniem umowy PPP.