I edycja Kongresu Budownictwa Polskiego 2022 zakończyła się sformułowaniem 19 postulatów będących rekomendacjami dla branży i administracji państwowej.

Przypomnijmy je:

1. Poddanie nowego PZP ponownej ocenie po 2 latach jego funkcjonowania; dokonanie ewent. zmian.
2. Wdrożenie rozwiązań prawnych, zapobiegających destabilizacji sektora wobec nieprzewidywalnego wpływu wojny w Ukrainie na realizowane i nowe kontrakty.
3. Udoskonalenie mechanizmów waloryzacji wynagrodzenia wykonawców w kontraktach publicznych.
4. Zrównoważenie ryzyk kontraktowych w umowach na roboty bud. w segmencie publicznym.
5. Rozwiązanie problemu pochopnego uruchamiania gwarancji i naliczania kar umownych przez publicznych zamawiających.
6. Zaangażowanie biznesu w szkolnictwo zawodowe.
7. Doskonalenie modelu szkolnictwa wyższego w zawodzie inżyniera
8. Ułatwienia zatrudniania cudzoziemców (szczególnie spoza UE)
9. Wprowadzenie polskiej normy BIM zgodnej z PN-EN ISO 19650 oraz obowiązku stosowania BIM dla realizacji przedsięwzięć budowlanych do PZP
10. Wyroby bud. posiadające deklaracje środ. III typu potwierdzają status zrównoważonej środowiskowo działalności i powinny być priorytetem w realizacji publicznych przedsięwzięć.
11. Usprawnienie działania zasady dot. tzw. wzajemnego uznawania – innowacyjny wyrób budowlany wprowadzony do obrotu w jednym kraju członkowskim UE może być wprowadzony w innym państwie członkowskim.
12. Skrócenie czasu wydawania zezwoleń inwestycyjnych.
13. Potwierdzenie, że proces budowlany może prowadzić do powstawania produktów ubocznych.
14. Zdefiniowanie miejsca wytworzenia odpadów oraz zniesienie wymogu uzyskania zezwolenia (metody odzysku na zapleczu budowy w ramach zamkniętego procesu budowlanego.
15. Powołanie stałej platformy do dialogu ze stroną publiczną nt. koniecznych zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju, związanych z Europejskim Zielonym Ładem, Taksonomią EU i raportowaniem ESG.
16. Edukacja i szkolenia podwykonawców w obszarze działalności zrównoważonej środowiskowo w celu utrzymania pozycji w łańcuchach dostaw
17. Wypracowanie standardu klasyfikacji placów budów jako zgodnego z wytycznymi Taksonomii UE i celami Europejskiego Zielonego Ładu
18. Systemowe rozwiązanie problemu niewystarczającej odporności procesów inwestycyjnych na zmieniające się warunki ekonomiczne (niekontrolowane wzrosty cen, niedobory zasobów).
19. Interwencyjne rozwiązanie problemu braku waloryzacji albo iluzorycznej waloryzacji kontraktów w toku jako bariery rozwoju budownictwa w kolejnych latach.

➡️Podsumowania kilku miesięcy pracy nad ww. punktami dokonają: Dariusz Blocher – Prezes Zarządu Grupa Unibep i Józef Zubelewicz – Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Organizacji Budowlanych.

🔸Więcej informacji – www.kongresbudownictwa.eu
🔸Bilety: https://tobilet.pl/kongres-budownictwa-polskiego-2024.html
🔸Organizatorzy: Polski Związek Pracodawców BudownictwaMTP – Międzynarodowe Targi Poznańskie