Forum Dialogu Mieszkaniowego ? największe tego typu wydarzenie w Polsce, ma na celu zainicjowanie ogólnopolskiej debaty publicznej o rozwoju rynku mieszkaniowego w naszym kraju. ?Pragniemy, by była to debata kompleksowa, uwzględniająca wszystkie kluczowe wyzwania, jakie stoją przed tym rynkiem ?w aspekcie społecznym, ekonomicznym, finansowym i legislacyjnym. Założeniem Forum jest udział wszystkich uczestników rynku mieszkaniowego?, tłumaczą organizatorzy, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego raz BGK Nieruchomości S.A., we współpracy z Radą Mieszkalnictwa, działającą przy Prezesie Rady Ministrów.

Program Forum został podzielony na 5 ścieżek tematycznych. Prezes PZPB Jan Styliński będzie moderował Ścieżkę I – RÓŻNE POTRZEBY I RÓWNE SZANSE, natomiast Dyrektor ds Strategii i Rozwoju PZPB – Konrad Wyrwas objął pieczą Ścieżkę V – PRACA I INNOWACJE.

Program Forum Dialogu Mieszkaniowego:

Ścieżka I – RÓŻNE POTRZEBY I RÓWNE SZANSE

 1. Aktywizacja komplementarnych form budownictwa mieszkaniowego ? socjalnego, komunalnego, spółdzielczego, kooperatywnego oraz społecznego budownictwa czynszowego, m.in. w oparciu o finansowanie z programu Mieszkanie Plus
 2. Rynek mieszkaniowy dostosowany do grup społecznych o zróżnicowanych potrzebach ? mieszkalnictwo wspomagane, polityka senioralna, oferta dla rodzin wielodzietnych, dopłaty do czynszu dla rodzin słabiej uposażonych, przeciwdziałanie zadłużeniu
 3. Nowe narzędzia współpracy samorządów i inwestorów prywatnych ? rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego na rynku mieszkaniowym, współpraca podmiotów rynku kapitałowego z jednostkami samorządu terytorialnego

Ścieżka II – NOWE NARZĘDZIA PRAWNE I FINANSOWE

 1. Diagnoza usług finansowych oferowanych dla różnych segmentów klientów, nowe narzędzia wspierające finansowanie inwestycji mieszkaniowych (m.in. REIT-y, listy zastawne, kasy budowlane, wsparcie kredytów dla rodzin wielodzietnych)
 2. Regulacje zwiększające udział mieszkań na wynajem na rynku mieszkaniowym, wzmocnienie równowagi praw i obowiązków właścicieli i najemców mieszkań
 3. Przejrzysta polityka podatkowa aktywizująca inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na rynku mieszkaniowym, ochrona inwestorów przed podwójnym opodatkowaniem, narzędzia ograniczające ryzyka koncentracji na rynku
 4. Opracowanie narzędzi finansowych wspierających rozwój energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego
 5. System oszczędzania na cele mieszkaniowe

Ścieżka III – URBANISTYKA I PLANOWANIE

 1. Zrównoważony rozwój miast, zwiększenie jakości i przejrzystości planowania przestrzennego, standaryzacja lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, lepszy dostęp do infrastruktury społecznej i technicznej w nowo powstających inwestycjach
 2. Nowe tereny dla inwestycji mieszkaniowych ? odblokowanie potencjału gruntów rolnych i poprzemysłowych, efektywne wykorzystanie gruntów Skarbu Państwa, zatrzymanie suburbanizacji, eliminacja pustostanów i ugorów miejskich
 3. Przestrzenne aspekty rewitalizacji (śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe), zmiana struktury zdegradowanych terenów miejskich, efektywna polityka fiskalna w celu eliminacji pustostanów i ?ugorów miejskich?

Ścieżka IV – NOWY I ISTNIEJĄCY ZASÓB MIESZKANIOWY

 1. Spójny i przejrzysty system prawny regulujący proces inwestycyjno-budowlany
 2. Optymalizacja wymogów technicznych dla mieszkań, budynków, garaży, parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej w oparciu o europejskiej standardy. Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych
 3. Poprawa stanu technicznego istniejących zasobów, przyśpieszenie uzgodnień konserwatorskich oraz ujednolicenie zasad remontów zabytków mieszkalnych, termomodernizacja budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych
 4. Poprawa estetyki inwestycji mieszkaniowych, wzmacnianie więzi społecznych w oparciu o dobrze zaprojektowane budynki i przestrzenie, rozwiązania promujące i poszerzające pola współpracy pomiędzy architektami projektującymi budynki a artystami. Przestrzeń dostępna dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami

Ścieżka V – PRACA I INNOWACJE

 1. Efektywne zwiększenie podaży pracy na rynku mieszkaniowym ? rozwój szkolnictwa zawodowego i technicznego, programy przekwalifikowania dla osób bezrobotnych, ułatwienia zachęty dla pracowników z zagranicy
 2. Stabilność i bezpieczeństwo pracy w budownictwie, kodeks dobrych praktyk oraz współpracy inwestorów (w tym administracji publicznej), wykonawców i podwykonawców, standaryzacja w kontraktach wykonawczych i wykonawstwie inwestycji
 3. Dodatkowa aktywizacja polskich producentów nowych technologii budowlanych, zwiększenie wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w budownictwie mieszkaniowym ? m.in. budownictwa modułowego, prefabrykowanego i drewnianego

Więcej na: https://forumdialogumieszkaniowego.pl/#program