PZPB i OIGD, jako organizacje zrzeszające największych przedsiębiorców sektora budowlanego, obserwując praktyki zamawiających dot. nadmiernego stosowania obowiązkowego mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia, wystąpiły do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Pana Huberta Nowaka z apelem o zainteresowanie tymi nieprawidłowymi praktykami.

Podniesiony problem dotyczy w szczególności zamawiających, będących jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotów zależnych, zobligowanych do stosowania ustawy PZP. W wielu przypadkach zarysowuje się praktyka stosowania pozornej waloryzacji, obwarowanej szeregiem warunków uniemożliwiających w praktyce umowne waloryzowanie wynagrodzenia w sytuacji zmian o charakterze istotnym, ale nie nadzwyczajnym. W przekonaniu obu organizacji intencją przepisów ustawy PZP było zrównoważenie pozycji stron umowy poprzez objęcie mechanizmem waloryzacyjnym zmian cen, które nie stanowią podstaw np. do roszczeń z art. 357(1) kc (rebus sic stantibus).

Zastosowanie w zapisach wysokich wskaźników uruchamiających mechanizm waloryzacji powoduje, że pomimo zauważalnego wzrostu kosztów wytworzenia aktywa zamawianego przez zamawiającego, wykonawca nie będzie miał prawa do dokonania waloryzacji wynagrodzenia.

Obie organizacje apelują, aby w pierwszym roku funkcjonowania nowej ustawy PZP nie utrwalać nieefektywnych praktyk, które mogą zniweczyć racjonalne założenia, jakie przyświecały twórcom ustawy.

PZPB i OIGD podejmą działania systematycznego zbierania i analizowania informacji o praktykach w zakresie waloryzacji, które w rażący sposób odbiegają od dobrych praktyk oraz od realnej oceny wzrostu kosztów wytworzenia.

 

Treść pisma skierowanego do Prezesa UZP znajdą Państwo tu: pismo PZPB i OIGD do UZP – waloryzacja samorzady