Jako organizacja reprezentująca blisko 70% rynku generalnego wykonawstwa w Polsce, z uwagą przypatrujemy się dyskusji dot. wprowadzenia stawki opłaty drogowej.

Analiza wskaźników z ostatnich lat dobitnie wskazuje, że sektor budownictwa, w tym budownictwa infrastrukturalnego, miał i nadal ma przemożny wpływ zarówno na kondycję rynku pracy, jak i całej polskiej gospodarki. Brak jego ustabilizowania negatywnie wpływa nie tylko na pozycję konkurencyjną firm budowlanych, ale również przedsiębiorstw działających w innych sektorach gospodarki.

Od dłuższego czasu zwracamy uwagę, że źródła finansowania infrastruktury komunikacyjnej powinny umożliwić planowanie inwestycji, a w konsekwencji także rozwoju przedsiębiorstw, w perspektywie co najmniej 10 do 15 lat. Optymalne źródło długofalowego finansowania rozwoju i utrzymania infrastruktury nie powinno generować jednostkowych znacznych obciążeń, lecz raczej rozkładać ciężar finansowania w sposób zrównoważony i jednostkowo niższy. Powinno mieć zatem charakter powszechny, aniżeli wybiórczy i doraźny, co wydaje się lepiej odpowiadać charakterowi krajowej infrastruktury komunikacyjnej. W naszej ocenie rozwiązanie takie powinno zapewnić stabilność przychodu w perspektywie wieloletniej oraz trwałość rozwiązania na kolejne lata.

Kierując się powyższymi względami, a w szczególności zapewnieniem trwałych ram rozwoju przedsiębiorstw budowlanych oraz infrastruktury drogowej w Polsce ? uważamy za racjonalne i zasadne wprowadzenie wpływów z opłaty drogowej w wymiarze proponowanym w poselskim projekcie proponowanych zmian w prawie.

Jednocześnie doceniamy, iż w projekcie zwrócono właściwą uwagę na problem dostatecznego poziomu finansowania dróg samorządowych, w szczególności gminnych i powiatowych. Uważamy, że drogi samorządowe, zarówno w świetle wspomnianego wyżej rozwoju przedsiębiorstw lokalnych, jak i bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników, mają ogromne znaczenia dla transportu i komunikacji w całej Polsce. Ich kondycja ma istotny wpływ na realną dostępność wielu obszarów naszego kraju. Efektywne wsparcie modernizacji dróg samorządowych jest niezwykle istotne dla zapewnienia stabilnego i zrównoważonego rozwoju Polski, tym bardziej, że inwestycje samorządowe o mniejszej skali są w dużym stopniu realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa budowlane.

W tym kontekście pozytywnie oceniamy także pomysł utworzenia Funduszu Dróg Samorządowych, który byłby zasilany środkami pochodzącymi z opłaty drogowej. Jednocześnie wskazujemy na konieczność opracowania przejrzystych i zrozumiałych zasad dofinansowania inwestycji samorządowych ze środków FDS. 

Pełna treść stanowiska Związku (PDF)