Poniżej publikujemy raport przygotowany przez BGK przy współpracy z czterema wiodącymi organizacjami branży budowlanej: Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Polskim Stowarzyszeniem Branży Elektroenergetycznej i Polskim Klastrem Eksporterów Budownictwa. Celem raportu była diagnoza stanu sektora budowlanego w roku 2019 oraz charakterystyka jego potencjału, barier rozwojowych i perspektyw w najbliższej przyszłości. Wnioski płynące z niniejszego opracowania zostały sformułowane w oparciu o wyniki badania ankietowe przeprowadzone na grupie prawie 50 firm wykonawczych.

Raport do pobrania