Z ogromną przyjemnością prezentujemy kolejny raport PZPB, wyjątkowy, bo przygotowany w trudnym czasie epidemii COVID-19. Opracowanie przedstawia funkcjonowanie krajowego sektora budownictwa na poziomie operacyjnym i ekonomicznym, poparte subiektywnym spojrzeniem kluczowych reprezentantów największych firm budowlanych oraz prezentuje istotne zagadnienia prawne przygotowane przez DLA Piper, tak ważne dla przedsiębiorstw tej branży.

A oto kluczowe wnioski z raportu:

  1. Budownictwo nalez?y do nielicznych sektorów, które wykazuja? relatywnie duz?a? odpornos?c? na utrudnienia w funkcjonowaniu gospodarki wywołane epidemia? COVID-19
  2. Wszystkie duz?e firmy wykonawcze kontynuuja? prace budowlane w warunkach zaostrzonego rez?imu sanitarnego z wydajnos?cia? o ok. 5?20% niz?sza? w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii.
  3. Biez?a?ca kondycja finansowa sektora budownictwa jest wzgle?dnie stabilna. Wie?kszos?c? duz?ych firm budowlanych dysponuje wystarczaja?cymi rezerwami gotówkowymi, które umoz?liwiaja? im funkcjonowanie w trudnych warunkach epidemicznych bez wie?kszych zakłócen?, ale pogorszenie sytuacji finansowej zaczynaja? odczuwac? małe i s?rednie podmioty podwykonawcze.
  4. Ogólnos?wiatowy kryzys gospodarczy wywołany pandemia? COVID-19 najprawdopodobniej be?dzie miał na krajowa? branz?e? budowlana? wpływ umiarkowanie negatywny.
  5. Wysoce prawdopodobne wydaje sie? utrzymanie nakładów na inwestycje publiczne (gł. w segmencie drogowym, kolejowym, energetycznym i hydrotechnicznym) w celu wypełnienia luki po nieuniknionym spadku inwestycji w segmencie samorza?dowym i prywatnym (gł. w segmencie mieszkaniowym, biurowym, hotelowym i powierzchni handlowych).
  6. Przewidywany spadek liczby nowych inwestycji w segmencie prywatnym i samorza?dowym oraz kumulacja projektów w segmencie publicznym moz?e doprowadzic? do zaostrzenia konkurencji mie?dzy firmami budowlanymi. Prawdopodobnym efektem tych zmian be?dzie pogorszenie rentownos?ci małych i s?rednich przedsie?biorstw, a duz?e firmy be?da? musiały mierzyc? sie? ze spadkiem przychodów.

Raport w wersji pdf w wersji PDF – do ściągnięcia