Szanowni Członkowie PZPB,
Uprzejmie przypominamy o Walnym Zgromadzeniu Członków PZPB, które odbędzie się:

 • w I terminie :  17 kwietnia 2019 r., godz. 16.00
 • w II terminie : 17 kwietnia 2019 r., godz. 16.15

w Centrum Konferencyjnym Eurocentrum, Warszawa, Al. Jerozolimskie 134, (sala konferencyjna I piętro).

W części I Walnego Zgromadzenia (spotkaniu merytorycznym poświęconym aktualnym tematom istotnym dla naszej branży o godz. 14.00) swoją obecność potwierdzili goście specjalni:
– Pan Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Bogdan Artymowicz – Dyrektor Dept. Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych,
– Pan Mirosław Barszcz – Prezes Zarządu PFR Nieruchomości SA (dawny  BGKN)
– oraz Pan Piotr Malepszak, p.o. Prezesa Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Poniżej przyjęty przez Radę Związku projekt programu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia PZPB i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Wybór Komisji:
 • Wyborczej
 • Skrutacyjnej
 • Uchwał i Wniosków.

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz dalsze procedowanie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

1 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności władz PZPB za rok 2018:

 • Rady PZPB
 • Komisji Rewizyjnej PZPB
 • Sądu Koleżeńskiego PZPB.

2. Wybory uzupełniające do organów Związku.
3. Prezentacje nowych członków PZPB.
4. Prezentacja głównych  kierunków działań PZPB na najbliższy rok oraz dyskusja nad nimi.
5. Dyskusja w odniesieniu do wolnych wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie głównych kierunków działań PZPB z uwzględnieniem wolnych wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Zamknięcie obrad.

Osoby, które jeszcze nie potwierdziły obecności prosimy o niezwłoczne potwierdzanie uczestnictwa na adres sekretariat@pzpb.com.pl  lub zarzad@pzpb.com.pl

Zarząd Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Druk pełnomocnictwa