Z badania PZPB-OIGD wynika, że ponad 1/3 kontraktów drogowych zawartych przed wybuchem wojny w Ukrainie osiągnęła już 10-procentowy limit waloryzacji. Oznacza to, że zwiększony w 2022 r. limit waloryzacyjny z 5% do 10% nie nadąża za nadzwyczajnym wzrostem kosztów budowy, z którymi polski rynek budowlany mierzy się od połowy 2021 roku.

Szacujemy, że całkowity wzrost kosztów ponad obowiązujący limit waloryzacji, czyli w zakresie w całości ponoszonym przez firmy wykonawcze, a w konsekwencji podwykonawców, wynosi dziś co najmniej 1 miliard złotych netto.

Dla wszystkich 35 analizowanych kontraktów drogowych, dla których przedstawiono propagację wartości procentowej waloryzacji dla okresu do końca realizacji kontraktów na podstawie dostępnych wskaźników na koniec lutego 2023r., wysokość waloryzacji, jaka winna być przyznana (gdyby nie było limitu) średnio osiągnie 19,89%.

Pod koniec maja 2023 r. PZPB-OIGD wysłały do Pana Ministra Andrzeja Adamczyka pismo z wnioskiem o podjęcie pilnych działań, które będą prowadzić do urealnienia limitu waloryzacji w zawartych umowach, dla których oferty składane były przed 24 lutego 2022 r. Znane na dzisiaj wskaźniki uzasadniają zwiększenie tego limitu z 10% do poziomu 20%, co mimo jego podniesienia, nadal będzie oznaczało, że strona publiczna wciąż przenosi na przedsiębiorców 50% odpowiedzialności za wzrost kosztów.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury wielokrotnie podnosili, że w odniesieniu do kontraktów realizowanych limit 10% może ulec zmianie, o ile będzie niewystarczający dla zrównoważenia zmian cen, których nie można było uwzględnić w ramach ofert składanych przed 24 lutego 2022 r. Takie działanie będzie również w pełni zgodne z zawartymi aneksami, w myśl których – pomimo zwiększenia limitu waloryzacji do 10%  – strony nie wyłączyły jakichkolwiek dalszych roszczeń mających źródło w zmianach cen wskutek wojny na Ukrainie.

W poniższym linku załączamy pismo PZPB-OIGD do Ministra Andrzeja Adamczyka ⬇️

Pismo PZPB_OIGD_do MI_ws waloryzacji

Zal.nr 4 do pisma_PZPB_OIGD ws waloryzacji